Tavanet Modelet 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Objektet tavan 3D për modelet arkitekturore 3d.

The ceiling is the lower part of the enclosing structure that bounds the room above. It can be directly the lower part or cover, or suspended – formed by special structural elements.

When building as a ceiling in the premises most often serves a concrete slab, which serves as a divider between the floors. Thus, its lower part becomes the ceiling, the upper – the floor of the upper floor. In addition to performing the function of separating floors, it is also often a support for chandeliers, fire detectors, motion sensors, and sometimes security cameras.

Meqenëse gjatë procesit të ndërtimit nuk është gjithmonë e mundur të sigurohet një bashkim i pllakave (dëmtimi mekanik gjatë transportit ose instalimit), pasi objekti të dorëzohet, mund të vërehen shpërthime të pabarabarta dhe të shtypura në sipërfaqen e tavanit. Për këtë qëllim, përdoren metoda të ndryshme për eliminimin e këtyre defekteve.