Modelet e ndërtimit 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 7

Modelet 3D të makinave dhe automjeteve të tjera për ndërtim dhe përdorime të tjera industriale.

Ndërtimi i ndërtesave industriale kryhet për nevojat e industrive të ndryshme. Në varësi të llojit të aktivitetit dhe proceseve teknologjike, ekzistojnë disa zgjidhje themelore të dizajnit:

ndërtesat e energjisë (nënstacionet elektrike, termocentralet);
prodhimi (i dedikuar për prodhim);
transportin dhe magazinën (depot, garazhet);
ndihmëse (mensitë e fabrikës, ndërtesat mjekësore, familjare).

Klasifikimi i ndërtesave industriale kryhet sipas disa parimeve dhe ka shumë lloje. Ndërtesat industriale ndahen në katër klasa, ku e para është ndërtesa me kërkesa të rritura, dhe e katërta - me minimale. Gjatë ndërtimit, rezistenca ndaj zjarrit dhe qëndrueshmëria merren parasysh. Ekzistojnë tre shkallë të qëndrueshmërisë së ndërtesave:

I - afati i përdorimit është rreth 100 vjet;
II - jo më pak se 50 vjet;
III - të paktën 20 vjet shërbim.

Rezistenca e zjarrit e strukturave të ndërtimit ka pesë gradë kryesore, ku ndërtesat e klasit të parë klasifikohen jo më pak se shkalla II, ndërtesat e klasës së dytë kanë një shkallë të tretë dhe në ndërtesat e klasave III dhe IV rezistenca e zjarrit e fondacionit nuk është numëruara.