Modelet 3D të gjenetikës

Duke treguar të gjitha rezultatet 4

Modelet 3D të gjenetikës në Flatpyramid.

Gjenetika është një shkencë e trashëgimisë dhe ndryshueshmërisë së shenjave të organizmit, metodave të menaxhimit të tyre dhe organizimit të materialit trashëgimor; një pjesë e biologjisë. Për shkak të universalitetit të kodit gjenetik, gjenetika është në zemër të studimit të të gjitha formave të jetës nga viruset tek njerëzit.

Genetic information – the existence in the cells of organisms of such collections of genes that store information about the sequence of metabolic processes during growth and reproduction, the composition, structure, and function of proteins and nucleic acids. The carrier of genetic information is nucleic acids: DNA and RNA.

The word “genetics” was first proposed to describe the knowledge of heredity and variability, a prominent British scientist William Bethson in a personal letter to Adam Sedgwick (April 18, 1905). For the first time, Bateson used the word “genetics” publicly at the Third International Conference on Plant Hybridization (London, England) in 1906.

Detyra kryesore e gjenetikës është të zhvillojë metoda për menaxhimin e trashëgimisë dhe ndryshueshmërisë me qëllim të marrjes së formave të organizmave të domosdoshëm për njerëzimin, duke rregulluar formimin e popullsive të tyre natyrore dhe artificiale, duke studiuar natyrën e sëmundjeve gjenetike dhe zgjidhjen e problemeve të rezistencës së popullsive natyrore dhe artificiale të llojeve.