Licenca e Përdoruesit të Fundit dhe Marrëveshja e Anëtarësimit

Licenca e Përdoruesit të Fundit dhe Marrëveshja e Anëtarësimit

JU LEXONI ME KUJDES KUJDES KUSHTET DHE KUSHTET E PARA PARA PËRDORIMIT TË FLAT PYRAMID WEB SITE DHE / OSE NDONJE SHERBIMET E OFRUARA NE KETE UDHEZIME OSE ME AFFILIATE WEBSITE. KËTO MARRËVESHJE MBAJET PËRDORIMIN E FLAT PYRAMID WEBSITE, SISTEMI DHE LICENCIMI I PRODUKTEVE. NËSE NUK Pajtoheni me këto kushte dhe kushte, ju nuk duhet të përdorni FLATPYRAMID WEB SITE. NË PËRDORIMIN E KËTIJ SITE WEB, OSE NGA QASJA, SHKARKIMI NGA, ZBULIMI NË, OSE TË TJERË, JU PRANONI QË KENI lexuar këto KUSHTET dhe KUSHTET, duke i kuptuar ato, dhe pranoni që të jeni të detyruar nga ata.

FLAT PYRAMID MARRËVESHJA E LICENCIMIT TË FUNDIT

KËTË MARRËVESHJA E LICENCËS PËR KËTË PERFUNDIMTARË (kjo "Marrëveshje") është lidhur ndërmjet FLATPYRAMID ("Kompania") dhe cilido ose personi juridik që shkarkon, ngarkon ose përdor ndonjë nga skedarët e këtij sistemi dhe faqes në internet (Përdorues dhe Kolektivisht "Përdorues").

Për shqyrtim të mirë dhe të vlefshëm, pranimi dhe mjaftueshmëria e të cilave njihen dhe që synojnë të jenë të lidhura ligjërisht, Kompania dhe Përdoruesi pajtohen si më poshtë:

1. PËRKUFIZIMET.

1.1. "Përmbajtja" i referohet çdo materiali të botuar në Kompani, duke përfshirë por jo kufizuar në skedarë teli, modele, tekstura, baza të dhënash, vizatime, shtesa, lojëra video, modifikime të lojërave video, skedarë lëvizje, koleksione, pako, materiale, skenare, forma lëkurat e personalizuara të ndërfaqes së përdoruesit, udhëzimet, pyetjet e bëra shpesh, fjalët, muzika, filmat, imazhet dhe softueri.

1.2. "Royalty Free" i referohet një tarife përdorimi një herë, siç dallohet nga një tarifë e përsëritur e të drejtave.

1.3. "Për Shitje" përfshin të gjithë përmbajtjen që kërkon blerjen e të drejtave të licencës, siç dallohet nga përmbajtja e disponueshme për shkarkim falas.

1. 4. "Shitje e vlefshme" ka të bëjë me një shitje të të drejtave të licencës në përmbajtje, ose pronë tjetër përmes Kompanisë. Përmbajtja për shitje përmes Kompanisë e cila kthehet nuk është një shembull i një shitje të vlefshme.

1.5 "Shitjet" i referohen çmimit të shitjeve të paguar për Produktin (et) e licencuar të shitur ose licencuar nga Kompania. Reduktimet në të Ardhurat e Shitjeve do të bëhen për zbritjet, rimbursimet, zbritjet e tregtarëve ose shpërndarësve dhe të ngjashme. As taksat e shitjeve, as taksat e të ardhurave ose të ngjashme nuk do të përfshihen në Shitje.

1.6. "Produkte të licencuara" i referohet çdo dhe të gjithë përmbajtjes dixhitale që përfshin skedarë kompjuterikë, programe, programe kompjuterikë, lojëra, objekte dy dhe tre dimensionale, imazhe, modele të kornizave me tela, të dhëna të kapjes së lëvizjes, tekstura, baza të të dhënave, vizatime dhe çështje të tjera të lidhura me to në konfigurimin, dhe të cilat këtu licencohen tek Kompania nga Licensuesi dhe i nënshtrohen termave dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje.

1.7 "Pronë intelektuale e licencuar" do të thotë çdo dhe të gjitha patentat, markat tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare, të drejtat e veshjeve tregtare, emrat tregtarë, dhe çdo pronë tjetër intelektuale dhe të drejta të tjera, të cilat kanë të bëjnë ose formojnë ndonjë pjesë të produkteve të licencuara.

1.8 "Shitës" do t'i referohet secilit ose personit juridik që ngarkon Përmbajtje ose shet Përmbajtje përmes faqes në internet ose sistemit të Kompanisë.

1.9 "Konsumator" do t'i referohet secilit ose personit juridik që blen përmbajtje përmes faqes në internet ose sistemit të Kompanisë.

1.10 "Anëtar" do t'i referohet secilit që krijon një llogari anëtarësie në Kompaninë. Një Anëtar mund të jetë ose Shitës ose Konsumator.

2. P RERFAQENTSIMET DHE GARANCIT

2.1 Kompania ju garanton që, për sa i përket njohurive të saj, të dhënat dixhitale që përmbajnë Përmbajtjen nuk cenojnë të drejtat, duke përfshirë patentën, të drejtën e kopjimit dhe të drejtat e sekretit tregtar, të ndonjë pale të tretë, as të dhënat dixhitale dhe Përmbajtja nuk janë kopjuar ose përvetësuar në mënyrë të paligjshme nga të dhënat dixhitale në pronësi të ndonjë pale të tretë; me kusht që, sidoqoftë, Kompania të mos bëjë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me shkeljen e të drejtave të ndonjë pale të tretë në ndonjë imazh, markë tregtare, vepra autori ose objekt të përshkruar nga Përmbajtje të tilla.

2.2. Shitësi përfaqëson dhe garanton që: (a) Përmbajtja është vepra juaj origjinale dhe nuk përmban asnjë material të mbrojtur nga e drejta e kopjimit, për të cilin nuk jeni pronar ekskluziv, duke përfshirë por pa u kufizuar në: muzikën dhe / ose të drejtat e sinkronizimit, imazhet (në lëvizje ose akoma) të çdo lloji, shkrime të çdo lloji, dhe leje / lëshime të modelit; (b) keni të drejtë dhe fuqi të plotë për të lidhur dhe kryer këtë marrëveshje dhe keni siguruar të gjitha pëlqimet e palëve të treta të nevojshme për të hyrë në këtë marrëveshje; (c) Përmbajtja nuk shkel dhe nuk do të cenojë të drejtat e kopjimit, patentës, markës tregtare, sekretit tregtar ose të drejtave të tjera të pronarit të palëve të treta, të drejtat e publicitetit ose privatësisë, ose të drejtat morale; (d) Përmbajtja nuk shkel dhe nuk do të shkelë asnjë ligj, statut, urdhëresë ose rregullore; (e) Përmbajtja nuk është dhe nuk do të jetë shpifëse, shpifëse, pornografike, e pahijshme ose ndjellëse e urrejtjes racore të çdo lloji; (f) Përmbajtja nuk përmban dhe nuk do të përmbajë asnjë virus ose rutinë tjetër programuese që ndërhyn në mënyrë të dëmshme në sistemet kompjuterike ose të dhënat; (g) përfaqëson dhe garanton që asnjë licencë tjetër në lidhje me ndonjë produkt të licencuar ose ndonjë pronë intelektuale të licencuar nuk i është dhënë ndonjë personi ose entiteti tjetër që do të kundërshtonte, zhvlerësonte ose përbënte shkelje të licencës; dhe asnjë licencë tjetër e tillë nuk do t'i jepet asnjë pale të tretë gjatë Afatit të kësaj (h) të gjitha pohimet faktike që ju keni bërë dhe do të na bëni janë të vërteta dhe të plota; (i) Përmbajtja nuk është e dëmtuar ose e papërdorshme.

3. PRONË INTELEKTUALE

Shitësi 3.1 përfaqëson dhe garanton që: (a) Shitësi është i vetmi pronar, i lirë dhe i qartë, i të gjitha Pronave Intelektuale të Licensuara dhe Produkteve të Licencuara; (b) të gjitha të drejtat e Shitësit në dhe mbi Pronësinë Intelektuale të Licencuar janë të vlefshme dhe të zbatueshme; (c) të drejtat dhe licencat e dhëna Shoqërisë sipas kësaj Marrëveshjeje ndaj Produkteve të Licencuara dhe Pronësisë Intelektuale të Licencuar, nuk do të shkelin, shkelin, ndërhyjnë ose pengojnë ndonjë pronë intelektuale ose të drejta të tjera, kur përdoren ose shfrytëzohen nga Kompania siç lejohet nga kjo Marrëveshje të çdo personi ose subjekti tjetër.

3.2 Me përjashtim të rasteve kur thuhet shprehimisht në një marrëveshje të veçantë, asgjë në këtë Marrëveshje nuk përbën transferimin e pronësisë së një Pronës Intelektual të Licencuar të Shitësit. Grantet shitësi KOMPANIA një ligj i përjetshëm, i pakthyeshëm, royalty-free, të transferueshme, licenca në mbarë botën nën interesin e shitësit në pronën licencuar Intelektuale, me të drejtën për të dhënë sublicenses, për të bërë, kanë bërë, përdorimi, të shitur, të ofrojë për të shitur, import, kopjoni, shpërndani dhe modifikoni çdo material ose proces që lidhet me fushëveprimin e çdo projekti.

3.3 Si një besëlidhje e vazhdueshme sipas kësaj Marrëveshjeje, Shitësi do të informojë menjëherë Kompaninë për: (a) çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë Prone Intelektuale të Licencuar; dhe (b) çdo pretendim, padi ose kërcënim që mund të prekë cilindo Produkt (të) të Liçensuar ose të drejtat e Kompanisë më poshtë.

4. PRONËSIA

Pronësia e Produkteve të Licencuara do të mbetet e pajisur me Shitësin. Pronësia e modifikimeve dhe / ose punimeve derivative të Produkteve të Licencuara të përgatitura më poshtë në pajtim me Seksionin 3 më sipër do t'i jepet Kompanisë. Me kërkesë të Kompanisë, Shitësi do të ekzekutojë ose do të bëjë që të ekzekutohen të gjitha detyrat dhe instrumentet dhe dokumentet e tjera që Kompania mund të konsiderojë të nevojshme ose të përshtatshme për të përmbushur qëllimin e kësaj Marrëveshjeje.

5. Konfidencialitetit.

Secila palë bie dakord: (i) të respektojë konfidencialitetin e plotë në lidhje me, dhe të mos zbulojë, ose të lejojë ndonjë palë të tretë ose entitet të ketë qasje në Informacionin Konfidencial të Palës tjetër (ose ndonjë pjesë të tij) pa lejen paraprake me shkrim të Palës tjetër; (ii) të mos përdorë Informacionin Konfidencial të Palës tjetër (ose ndonjë pjesë të tij) përveç nëse kërkohet për të kryer ndonjë detyrim sipas kësaj Marrëveshjeje; dhe (iii) për të siguruar që cilido nga punonjësit e saj që marrin qasje në Informacionin Konfidencial të Palës tjetër këshillohen të natyrës konfidenciale dhe të pronarit të tyre, janë të ndaluar të kopjojnë, përdorin ose zbulojnë një Informacion të tillë Konfidencial, përveç nëse kërkohet të kryejnë ndonjë detyrim sipas këtë Marrëveshje dhe janë të lidhura nga detyrimet e mosdeklarimit dhe përdorimit të kufizuar të paktën po aq të rrepta sa ato që përmbahen këtu.

Pa kufizuar sa më sipër, secila palë bie dakord për të punësuar në lidhje me procedurat konfidenciale e palës tjetër informacion që nuk janë më pak kufizuese se procedurat e përdorura prej tij për të mbrojtur informacionin e vet konfidencial dhe të pronarit të ndjeshmërisë të ngjashme (dhe që në asnjë rast janë më pak kufizuese se procedurat e arsyeshme).

Nëse një Palë kërkohet të zbulojë ndonjë informacion konfidencial të Palës tjetër në përputhje me ndonjë urdhër gjyqësor ose qeveritar, ajo Palë nuk do të zbulojë Informatat Konfidenciale pa i dhënë palës tjetër njoftimin me shkrim për kërkesën dhe mundësi të mjaftueshme për të kundërshtuar urdhrin.

Detyrimet përkatëse të palëve sipas kësaj Neni 5. do të mbijetojë çdo skadim ose ndërprerje të kësaj Marrëveshjeje për periudhën më të gjatë të lejuar sipas ligjit në fuqi.

6. Shfajësimet.

SITA PROSHT E siguruar nga kompania “SI IS” DHE ME T ALL GJITHA FAKTET. KOMPANIA DHE NDARESIT E TIJ, DHE NDIHMSIT NUK B NOJN RE ASNJ RE PPRRFAQESSUESE OSE GARANCI TY NDONJ LLOJ, EDHE SHPREHET OSE NDIKOHEN N lidhje me sitin, përmbajtjen e saj, format e saj ose funksionimin e saj. KOMPANIA SPECIFIKISHT SHTETON SE P THERDORIMI I SHITJES ISSHT AT N AT RREZIKU TUAJ. KOMPANIA DHE NDARESIT E SAJ, DHE AFFILIATET SHKALLOJN ÇDO GARANCI LIDHUR ME VEPRIMTARIN E SITIT, SAKTSIS OR OSE KOHZGJATSIS OR S S SITE, OSE P CONRMBAJTJEN E SAJ OSE INFORMACIONIN OSE MATERIALET T CON PRMBAJTURA T TJERA MATERIALET E PRMBAJTURA N K WTU DO T BE JEN FREE PA GABIME, VIRUSE OSE P COMPRBONRSIT OTHER T OTHER TJER Q M MUND T IN INFEKTOJN,, DARMTONI, OSE TUS SHKAKTOJN D D DMTIM N TO PAJISJEN TUAJ KOMPJUTERIKE APO NDONJE PRON TJETR. SHOQRIA DHE NDARIDSIT E TIJ, DHE NDIHMSIT NUK B NOJN NO GARANCI, PPRRFAQESSIMI, OSE GARANCI P ASR SAKTSIN, VRTETSIN,, OSE BESUESHMRIA E ÇDO INFORMACIONI TOST POSITUAR.

7. POLITIKA E AUTORITETIT AUTORIK.

Kompania është veçanërisht e shqetësuar në lidhje me shkeljen e të drejtës së autorit. Për shkak se tregu ynë bazohet në shpërblimin e mbajtësve të së drejtës së autorit, ne respektojmë të gjitha ligjet e të drejtës së autorit në Shtetet e Bashkuara dhe ndërkombëtarisht. Ne presim që Përdoruesit e Faqes të respektojnë të drejtat e autorit të të tjerëve. Ashtë një shkelje e Kushteve të Përdorimit që një Përdorues të postojë material që shkel të drejtat e autorit të të tjerëve. Përdoruesit që ngarkojnë ose paraqesin përmbajtje tek Kompania kanë garantuar se ata janë mbajtësit e të drejtës së autorit, ose agjentë të autorizuar të mbajtësve të së drejtës së autorit, për të gjithë përmbajtjen e ngarkuar ose dorëzuar.

Kompania do të përfundojë llogaritë e përdoruesve në rrethana të përshtatshme që i shtojnë materialet që kompania ka arsye të besojë se cenon të drejtat e autorit të të tjerëve.

Kompania do të mbajë çdo të ardhur për shkak të një Shitësi për shitjen e Përmbajtjes kur ndonjë Përmbajtje ka një të drejtë autori të diskutueshme. Pronari legjitim i të drejtës së autorit sapo të përcaktohet, atëherë do të kompensohet me të ardhurat e marra. Për të parë saktësisht se çfarë është ligji për të drejtat e autorit dhe për të marrë përgjigje në pyetjet e bëra më shpesh, vizitoni:

http://www.copyright.gov

Ju mund të kontaktoni direkt me kompaninë për të raportuar një shkelje të pretenduar të të drejtës së autorit nëse jeni pronari i autorit ose përfaqësuesi i autorizuar i një pronari të të drejtës së autorit. Ju duhet të jepni një njoftim me shkrim për shkeljen që përmban informacionin e mëposhtëm:

1. Nënshkrimi fizik ose elektronik i pronarit të të drejtës së autorit ose personi i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të të drejtës së autorit.

2. Informacioni juaj i kontaktit - Emri, numri i telefonit, adresa dhe adresa e postës elektronike.

3. Një përshkrim dhe identifikim i veprës së të drejtës së autorit që pretendohet se është shkelur. Përfshirë vendndodhjen ose vendndodhjet e saj në sit.

4. Një deklaratë që besoni në mirëbesim se përdorimi i materialit në mënyrën e ankimuar nuk është i autorizuar nga pronari i kopjes së së drejtës, agjenti i tij ose ligji.

5. Një deklaratë nga ju se keni një besim të mirë se përdorimi i pretenduar i shkeljes së materialit nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i pronarit të autorit, ose ligji.

6. Një deklaratë nga ju se informacioni që keni dhënë është i saktë dhe, nën dënimin e dëshmisë për dëshmi të rreme, që ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose që jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të të drejtës së autorit.

Të gjitha informatat e renditura më sipër janë të nevojshme për kompaninë që të përpunojë ankesën tuaj.

Gjithashtu shih NJOFTIM P COR TP DREJTN E AKTIT PR TILL DREJTMINI Mijëvjeçar (“DMCA”).

8. PERFUNDIMI

Kompania ose Përdoruesi mund ta ndërpresë këtë Marrëveshje për çfarëdo arsye apo pa asnjë arsye, duke i dhënë palës tjetër njoftim me shkrim për ndërprerjen e kontratës. Ndërprerja e kësaj Marrëveshjeje i përfundon të drejtat e granteve përkatëse të Palëve, por nuk përfundon ndonjë grant ekzistues për licencë.

Dispozitat e Neni 1. ( "përkufizimet"), Neni 2. ("Përfaqësimet dhe Garancitë"), Neni 3. (“Të drejtat e pronësisë intelektuale”), neni 4. (“Pronësia”), Neni 5. ( "Konfidencialiteti"), Neni 9. ( "Dëmshpërblimi"), Neni 10. ("Dispozita të Ndryshme") dhe kjo Seksioni 8.1 do të mbijetojë me skadimin ose përfundimin e kësaj Marrëveshjeje për çfarëdo arsye. Dispozitat e mbetura do të mbijetojnë deri në masën e kërkuar për çdo grant të licencës së mbijetuar.

9. Dëmshpërblimi

Përdoruesi bie dakord të dëmshpërblejë dhe mbajë Kompaninë dhe klientët e saj të padëmshëm nga çdo dëmtim dhe kosto, përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatit, që rrjedhin nga ose lidhen me shkeljen e Përfaqësuesve dhe Garancive të Përdoruesit të përshkruara në këtë seksion. Shitësi bie dakord të ekzekutojë dhe të na dërgojë dokumente, me kërkesën tonë të arsyeshme, që dëshmojnë ose ndikojnë në të drejtat tona sipas kësaj marrëveshjeje.

10. DISPOZITA TE TJERA

10.1 Njoftimet. Një njoftim sipas kësaj Marrëveshje nuk është i mjaftueshëm nëse nuk është: (i) me shkrim; (ii) adresuar duke përdorur informacionin e kontaktit të shënuar më poshtë për Palën në të cilën po jepet njoftimi (ose duke përdorur informacionin e azhurnuar të kontaktit që ajo Palë ka specifikuar me njoftim me shkrim në përputhje me këtë Seksion); dhe (iii) dërguar me email, dorëzim dore, transmetim faksi, postë e regjistruar ose e çertifikuar (kërkohet marrja e kthimit), ose shërbim i mirënjohur i dorëzimit të shpejtë me aftësi përcjellëse (si Federal Express)

FlatPyramid

c / o Shërbimi ndaj Klientit

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 SHBA.

Email: [email mbrojtur]

Numri i faksit: 310-697-3774

Të gjitha këto komunikime do të konsiderohen të jenë efektive më herët nga (a) marrja faktike ose (b) nëse janë dërguar nga shërbimi i dërgesës së shpejtë, në ditën pas datës së paraqitur në shërbim për dorëzim në Palën tjetër, ose (c) nëse dërgohen me anë të transmetimit të faksit të konfirmuar, në datën e dërguar (në varësi të konfirmimit të marrjes në formë të plotë, të lexueshme).

10.2 Lidhja e thellë dhe kornizimi. Përdoruesi bie dakord të përmbahet nga praktika që zakonisht quhet "lidhje e thellë" nga e cila përdorni përmbajtjen Flat Pyramid me ndonjë faqe tjetër në internet përmes lidhjes aktive ose minierave të të dhënave. Ju lejohet të shihni Faqen vetëm në formën e saj të plotë të prezantimit dhe ju ndalohet të "inkuadroni" Faqen.

10.3 Marrëdhënia e Palëve. Secila palë është një kontraktuese e pavarur e palës tjetër. Asgjë në këtë Marrëveshje nuk krijon një partneritet, ndërmarrje të përbashkët, agjenci ose marrëdhënie të ngjashme midis Palëve.

10.4 Ligji qeverisës; Pëlqimi për juridiksionin. Kjo marrëveshje do të drejtohet nga dhe interpretohet sipas ligjeve të Shtetit të Kalifornisë dhe ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa iu referuar ndonjë zgjedhjeje të rregullave të ligjit. Gjykatat e ose në shtetin e Kalifornisë do të kenë juridiksion jokkluziv mbi çdo mosmarrëveshje të mëposhtme, dhe secila palë i nënshtrohet në mënyrë të pakthyeshme juridiksionit të atyre gjykatave. Secila palë heq dorë nga çdo kundërshtim që mund të ketë tani ose në të ardhmen për juridiksionin e atyre gjykatave, dhe gjithashtu heq dorë nga çdo pretendim që mund të ketë tani ose në të ardhmen që çështja gjyqësore e sjellë në ato gjykata të jetë sjellë në një forum të papërshtatshëm. Konventa e Kombeve të Bashkuara për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave nuk do të zbatohet për këtë Marrëveshje ose për ndonjë transaksion midis ndonjë Pale në përputhje me këtë Marrëveshje. Palët kanë zgjedhur gjuhën angleze për të përcaktuar, qeverisur dhe interpretuar të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas kësaj Marrëveshjeje.

Marrëveshja e plotë 10.5. Kjo Marrëveshje (duke përfshirë çdo Shtojcë dhe Deklarata të Punës) përcakton të gjithë marrëveshjen e Palëve për sa i përket lëndës së saj dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet paraprake, negociatat, përfaqësimet dhe premtimet ndërmjet tyre në lidhje me objektin e saj.

Caktimi i 10.6. Asnjëra Palë nuk mund të caktojë ndonjë të drejtë ose detyrim sipas kësaj Marrëveshjeje, nëse nuk ka marrë pëlqimin paraprak me shkrim të Palës tjetër për caktimin; nëse që asnjë pëlqim i Përdoruesit nuk do të kërkohet në lidhje me ndonjë caktim ose transferim të tillë nga Shoqëria tek një Filial i Kompanisë. Kjo Marrëveshje është e detyrueshme dhe jo në dobi të Palëve dhe pasardhësve dhe caktimeve të tyre të lejuara.

Marrëveshja 10.7 varet nga ndryshimi. Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë kushtet e kësaj marrëveshjeje me ose pa njoftim në çdo kohë. Kompania rezervon të drejtën për të modifikuar, rishikuar ose ndërprerë faqen e saj të internetit, ose çdo funksionalitet features ose shërbime të ofruara si pjesë ose në lidhje me faqen e internetit ose Marrëveshjen, pa njoftim paraprak.

10.8 Dispozita të pazbatueshme. Nëse një gjykatë me juridiksion kompetent mban ndonjë dispozitë të kësaj Marrëveshje të pazbatueshme, dispozitat e tjera do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Nëse lejohet ligjërisht, dispozita e pazbatueshme do të zëvendësohet me një dispozitë të zbatueshme që sa më shumë që të jetë e mundur të japë efekt në qëllimin e Palëve.

10.9 Waivers. Një heqje dorë nga të drejtat sipas kësaj Marrëveshjeje nuk do të jetë efektive nëse nuk është me shkrim dhe nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që heq dorë nga të drejtat.

10.10 Transmetime të papërshtatshme. Përdoruesit janë të ndaluar të postojnë ose transmetojnë në faqen e internetit të Kompanisë ndonjë letër zinxhir të pakërkuar ose "spam", ose çdo material kërcënues, ngacmues, shpifës, i rremë, shpifës, fyes, i pahijshëm, ose pornografik, ose material tjetër që do të shkelte ndonjë ligj të zbatueshëm ose rregullore, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë ligje federale ose shtetërore ose rregullore që rregullojnë mundësi të barabarta punësimi. Sidoqoftë, nëse ndodhin komunikime të tilla, Kompania nuk do të ketë asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e këtyre komunikimeve. Ju nuk mund të postoni ose transmetoni në faqen e internetit të Kompanisë ndonjë reklamë, sondazh, materiale promovuese, konkurse, ose ndonjë kërkesë tjetër komerciale ose jo-komerciale. Përdoruesit gjithashtu janë të ndaluar të bëjnë rolin e ndonjë personi juridik ose entiteti. Llogaritë e anëtarësisë duhet të hapen duke përdorur emra të vërtetë ose subjekte dhe informacione të tjera të kërkuara.

10.11. Reagimi i Përdoruesit. Me përjashtim të informacionit personal, çdo informacion i marrë nga Kompania përmes forumeve të internetit të Kompanisë ose i transmetuar ose dhënë Kompanisë përmes ndonjë mënyre tjetër, duke përfshirë çdo reagim të tillë si pyetje, komente, sugjerime, ose të ngjashme ("Përgjigja e Përdoruesit"), një Reagim i Përdoruesit konsiderohet të jetë jo konfidenciale dhe jo pronësore. Kompania nuk do të ketë asnjë detyrim të çfarëdo lloji në lidhje me një Feedback të tillë të Përdoruesit dhe do të jetë e lirë të riprodhojë, përdorë, zbulojë, modifikojë, shfaqë dhe shpërndajë Përgjigjet e Përdoruesit tek të tjerët pa kufizime. Duke transmetuar një Reagim të Përdoruesit të tillë tek Kompania, ju mendoni se i jepni Kompanisë një licencë të përhershme, në të gjithë botën, pa të drejta mbretërore, të parevokueshme, jo-ekskluzive (me të drejta për licensën nënligjore) për të përdorur ndonjë ide, koncept, njohuri ose teknikë të përfshirë në Përgjigje të tilla të Përdoruesit për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në zhvillimin, prodhimin dhe marketingun e produkteve që përfshijnë Reagime të tilla të Përdoruesit.

10.12. Paraqitja dhe Dizajni. Paraqitja, dizajni, pamja dhe ndjesia e sitit është pronë e Kompanisë. Elementet e faqes së Kompanisë, përfshirë por pa u kufizuar në logot, imazhet, tingujt dhe grafikët mbrohen nga markat tregtare, të drejtat e autorit dhe ligje të tjera dhe nuk mund të kopjohen ose të imitohen nëse nuk tregohet specifikisht.

FLATPYRAMID MARRËVESHJA E ANËTARËSISË

I. LICENCA PËR DHËNIEN E LICENCËS NGA SHITESI FLATPYRAMID.

Për çdo Shitës që ofron FlatPyramid me çdo lloj Përmbajtjeje për shpërndarje ose shitje falas, zbatohen kushtet e mëposhtme:

Shitësi me këtë rast i jep FlatPyramid dhe cilido nga pronat dhe portalet e saj në internet, partnerët dhe bashkëpunëtorët dhe nga akti i shpërndarjes së përmbajtjes tek FlatPyramid, jepni një licencë jo-ekskluzive, në mbarë botën, pa pagesë për:

(a) të riprodhojë, të konvertojë skedarin, të caktojë çmime, të shesë dhe shpërndajë të ardhurat neto nga çdo shitje, tërësisht ose pjesërisht në emrin tim; dhe të kryejnë publikisht, shfaqin publikisht, kryejnë ose transmetojnë në mënyrë digjitale për qëllime promovuese dhe komerciale;

(b) botojë, tregtojë, shpërndajë, shesë, përkthejë, konverton, transferon dhe nënlicensë, qoftë të paketuara ose jo të lidhura me të tjera FlatPyramid produktet, pronat ose shërbimet e internetit, të gjitha produktet e licencuara dhe pronësia intelektuale e licencuar;

c) të krijojë dhe të përdorë mostra të përmbajtjes vetëm për qëllimin e demonstrimit ose promovimit të produkteve ose shërbimeve tuaja ose ato të FlatPyramid;

(d) krijimi i punimeve derivative, konvertimi ose modifikimi i Produkteve të Licencuara;

(e) përdor çdo pronë intelektuale të licencuar e inkorporuar në përmbajtje në lidhje me materialin e shitësit; dhe

(f) përdor emrin dhe ngjashmërinë e çdo individi ose entiteti të përfaqësuar në përmbajtje vetëm në lidhje me materialin e Shitësit.

1. Pronësisë. Ju mbani pronësinë e të drejtave të autorit dhe të gjitha të drejtave të tjera në përmbajtjen tuaj, duke iu nënshtruar të drejtave jo-ekskluzive që u janë dhënë FlatPyramid sipas kësaj marrëveshjeje. Ju jeni të lirë të jepni të drejta të ngjashme me të tjerët të Produkteve të Licencuara gjatë dhe pas afatit të kësaj marrëveshjeje, me kusht që licencat e tilla të mos bien ndesh me të drejtat e dhëna për FlatPyramid Më poshtë.

2. Ndërprerja. Granti i licencës i përfshirë në këtë marrëveshje mund të ndërpritet duke përdorur udhëzimet në seksionin 8 (klauzola e përfundimit) më sipër. FlatPyramid rezervon të drejtën, pavarësisht nga udhëzimet në Seksionin 8, të përfundojë këtë marrëveshje në çdo kohë dhe pa paralajmërim nëse ndonjë përmbajtje e paraqitur shkel përfaqësimet dhe garancitë e Seksionit 2 (Përfaqësitë dhe Garancitë) më sipër.

3. Modifikimi dhe Përcaktimi i Përmbajtjes. FlatPyramid ose Shitësi mund të modifikojë, konvertojë, përkthejë ose fshijë përmbajtjen e dorëzuar FlatPyramidfaqen e internetit si pjesë e mirëmbajtjes së përgjithshme të llogarisë së këtij shitësi ose për çfarëdo arsye. Në rast se Përmbajtja e Shitësit hiqet nga FlatPyramidfaqet e internetit / portalet, FlatPyramid nuk do të jetë përgjegjës për heqjen e përmbajtjes së Shitësit në faqet e internetit të tjera të vendosura atje për shitje ose qëllime promovuese nga FlatPyramid ose partnerët e saj të marketingut / filialeve / promovuesve. FlatPyramid mund të përmbajë kategoritë Përmbajtje që paraqitet nga Shitësi dhe e bëjnë të disponueshme në formate shtesë të skedarëve për shitje FlatPyramidfaqen e internetit ose në ndonjë nga pronat e saj në internet ose në portalet e jashtme, partnerët dhe faqet e bashkëpunëtorëve. Në rast të një gabimi në mirëbesim me trajtimin, shpërndarjen, konvertimin, përkthimin, shitjen ose kategorizimin e produkteve të licencuara të shitësit ose pronës intelektuale të licencuar nga FlatPyramid, Shitesi i vetmi dhe ilaç ekskluziv do të jetë për FlatPyramid të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të korrigjuar menjëherë gabimin sapo të njoftohet ose të bëhet i vetëdijshëm për gabimin.

4. Pagesat e familjes dhe Komisioni. Shitësi do të ketë të drejtë të marrë një pagesë pagese të barabartë me pesëdhjetë e pesë përqind (55%) të të ardhurave nga shitjet e produkteve të licencuara nga shitësit të mbledhura nga FlatPyramid në formën e pagesave të bëra me çek / Paypal ose ndonjë metodë tjetër të shpërndarë të paktën sa herë që tremujore. FlatPyramid do të ketë të drejtë në një komision në shumën prej dyzet e pesë përqind (45%) që do të zbresë pas pranimit. FlatPyramid mund të zbatojë në çdo kohë një program ku Shitësi merr më shumë ose më pak se 55%, në të cilin rast pagesat me honorarë do të pasqyrojnë këto shuma. Shitësi me këtë autorizohet FlatPyramid për të mbledhur dhe shpërndarë honorare dhe komisione të tilla.

5. Chargeback. Herë pas here, transaksionet e reklamimit ndodhin nga shërbimet e përpunimit të kartës së kreditit ose PayPal. FlatPyramid nuk ka kontroll mbi këtë dukuri që rezulton në anullimin e parave të paguara për një Produkte të Licencuar të Shitësve për çfarëdo arsye. Në rast të një tërheqjeje, FlatPyramid do të përpiqet të kundërshtojë këto transaksione me Shërbimet e Tregtarit ose PayPal. FlatPyramid nuk ofron asnjë garanci se do të jetë i suksesshëm. Llogaria e shitësit do të rregullohet menjëherë me shumën e kthimit të kthimit. Në rast se Shitësit tashmë i është paguar një komision për Produktet e Licencuara të Shitësve të përfshirë në transaksionin e kthimit të parave, atëherë FlatPyramid do të kërkojë një rimbursim të menjëhershëm nga Shitësi për komisionet e paguara ose një debitim do të vendoset në llogarinë e Shitësit dhe do të zbritet nga pagesat e ardhshme të komisionit për shkak të Shitësit. Nëse Shitësi përfundon me llogarinë e tyre FlatPyramid para se llogaria e tyre të bëhet e tanishme ose të kthejë komisionet e paguara, atëherë FlatPyramid do të jetë e detyruar të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për të mbuluar shumat që i detyrohen FlatPyramid nga Shitësi duke përfshirë koleksionet dhe veprimet ligjore kundër Shitësit.

6. Siguria. Për shkak të natyrës gjithnjë në ndryshim të mbrojtjes së sigurisë në internet, askush nuk mund të sigurojë plotësisht të dhënat e botuara në internet. Kështu, nuk është e mundur për të FlatPyramid për të garantuar plotësisht mbrojtjen e përmbajtjes së Shitësit të botuar në vend nga vjedhjet e mundshme ose hakerat. Megjithatë, FlatPyramid e merr këtë çështje shumë seriozisht dhe ka vënë në lëvizje disa kundërmasa dhe konfigurime sigurie për të mbrojtur përmbajtjen e Shitësit duke përfshirë modelet 3D të paraqitura në shikuesin / lojtarin e saj WebGL 3D. FlatPyramid do të vazhdojë të përpiqet shumë mirë për të siguruar që përmbajtja dhe të dhënat e Shitësit janë të sigurta. Si pjesë e përpjekjeve të saj të sigurisë FlatPyramid nuk ruan informacionin e kartës së kreditit të Sellers ose Customers.

II. MARRËVESHJA E LICENCËS NDËRMJET SHITJESIT DHE KLIENTIT.

Licenca për Licenca dhe të Drejtat:

Për çdo transmetim të Përmbajtjes nga Shitësi te Klienti, nëse transmetimi është rezultat i një licence ose shkarkimi falas, kushtet e mëposhtme zbatohen nëse kushtet specifike më të kufizuara nuk janë specifikuar në përshkrimin tekst të Përmbajtjes:

1. Pronësisë. Përveç nëse parashikohet shprehimisht nga një marrëveshje e veçantë, Shitësi mban, duke iu nënshtruar çdo marrëveshjeje licence midis Shitësit dhe FlatPyramid, të drejtën e autorit në përmbajtje të blera ose të shkarkuar nga çdo parti 3rd nëpërmjet Flat Pyramid.

2. Licencë e vlefshme. Të drejtat e licencës në lidhje me përmbajtjen për shitje nëpërmjet FlatPyramid janë të kushtëzuara nga transferimi i parave nga pala 3rd tek Shitësi. Të gjitha të drejtat e licencës përfundojnë menjëherë dhe pa paralajmërim nëse një shitje kthehet për ndonjë arsye.

3. Të drejtat e garantuara. Shitësi jep një licencë jo-ekskluzive, jo të transferueshme, në mbarë botën, pa pagesë për partinë 3rd që blen të drejtat e licencës në përmbajtje nëpërmjet një shitje të vlefshme ose shkarkon përmbajtje të lirë të disponueshme nga Shitësi. Licenca e dhënë do të lejojë palën 3rd të: të kryejë publikisht, të shfaqë publikisht dhe të kryejë në mënyrë digjitale këtë përmbajtje.

4. Të drejtat nuk janë të garantuara. Mungon një grant me shkrim i të drejtave më të mëdha se ai që përmbahen në paragrafin 3 më sipër, të gjitha të drejtat e tjera ose nën-ndarjet e të drejtave të përfshira në përgjithësi në të drejtat e autorit dhe markat tregtare përjashtohen nga kjo licencë.

5. Rishitje. Rishqyrtimi ose rishpërndarja nga ana e palës së tretë të çdo përmbajtjeje të marrë nga FlatPyramid, qoftë për shitje ose falas për shkarkim, qoftë pjesë e një shitjeje të vlefshme apo jo, është e ndaluar shprehimisht.

6. Përmbajtja e rikthyer. Në rast se një palë 3rd kthen çdo përmbajtje, qoftë e fituar me shitje të vlefshme ose lirisht në dispozicion për shkarkim, të gjitha të drejtat e licencave të dhëna këtu përfundojnë dhe pala 3rd duhet të shkatërrojë menjëherë çdo dhe të gjitha kopjet e përmbajtura në çdo lloj mediaje nën kontrollin ose posedimin e partia 3rd.

III. SHFRYTËZIMI PUBLIKOR

Përmbajtja e botuar dhe etiketuar me etiketën editoriale mund të përdoret vetëm në një mënyrë editoriale, që ka të bëjë me ngjarje që vlejnë për lajme ose me interes publik dhe nuk mund të përdoret për ndonjë përdorim komercial, promovues, reklamues ose tregtar. Prona intelektuale e përshkruar në modelin 3d, përfshirë markën "Emri i markës", nuk është e lidhur ose e miratuar nga mbajtësit origjinal të të drejtave. Produktet e modelit 3D nuk mund të përdoren në asnjë artikull / produkt për ri-shitje, të tilla si një lojë video ose bluzë. Produkti i modelit 3D nuk mund të përdoret si pjesë e tabelave, shfaqjeve tregtare ose shfaqjeve të ekspozitave. Gjithashtu ato nuk mund të përdoren në asnjë mënyrë shpifëse, shpifëse ose ndryshe të paligjshme qoftë drejtpërdrejt ose në kontekst ose ballafaqim me çështje specifike. Materiali nuk mund të përfshihet në një logo, markë tregtare ose markë shërbimi. Për shembull, nuk mund të përdorni përmbajtje editoriale për të krijuar një dizajn logo. Gjithashtu, materiali nuk mund të përdoret për ndonjë qëllim komercial, jo të lajmeve.

Sidoqoftë, në raste të caktuara shumë të kufizuara, ju mund të keni të drejtat e IP-së në përmbajtje që quhet Editorial. Për shembull, mund të jeni agjensia e reklamimit për një pronar marke / IP ose mund të jeni pronari i markës / IP-së duke blerë përmbajtje. Nëse është kështu, ju mund të përdorni përmbajtjen editoriale komerciale, duke supozuar që ju keni të drejtën e lirimit me anë të mjeteve të tjera. Por, duhet të keni të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale të nevojshme nga IP-ja në përmbajtje dhe kjo zakonisht është vetëm rasti për një shitës të pronarit të markës / IP ose për vetë pronarin e markës / IP. Si rregull, nëse pyetni nëse keni këto të drejta, ju nuk e bëni. Zakonisht është përcaktuar qartë në një kontratë. Barra dhe rreziku i konfirmimit të këtyre të drejtave janë në secilin përdorues individualisht nëse largohen nga kufizimet e përdorimit të redaksisë.